CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 – SỰ KIỆN VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
76 năm đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945. Lần đầu tiên trong lịch sử, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân một nước thuộc địa nhỏ yếu đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Cách mạng Tháng Tám thực sự là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đã thắng lợi: Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trải qua muôn vàn thử thách trong máu lửa đấu tranh, với các cao trào cách mạng 1930 – 1931, cao trào dân chủ 1936 – 1939 và đầu những năm 40 của thế kỷ XX với cao trào chống phát xít, Đảng và nhân dân ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm quý giá chuẩn bị cho một cuộc cách mạng giải phóng, giành lại độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc.
Ngày 28/1/1941 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài đã trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cao trào giải phóng dân tộc.
Hội nghị Trung ương lần thứ tám (5/1941) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã nhấn mạnh trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới quyền lợi giải phóng của toàn thể dân tộc. Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (tức mặt trận Việt Minh)
Đến năm 1945, phong trào cách mạng dâng cao. Tình hình quốc tế, trong nước có nhiều thuận lợi đòi hỏi Đảng ta phải có những quyết sách sáng suốt nhằm đẩy mạnh công tác chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Hưởng ứng lời kêu gọi vang vọng núi sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Cả nước xuống đường, bừng bừng khí thế khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên sự kiện long trời, lở đất – Cách mạng Tháng Tám. Cuộc Tổng khởi nghĩa nổ ra ở thủ đô Hà Nội ngày 19/8/1945, và chưa đầy mười ngày sau giành thắng lợi rực rỡ trong cả nước. Ngày 19/8 được ghi vào lịch sử như ngày mở đầu kỷ nguyên mới: Giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người.
Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *