ĐÌNH THẦN THẮNG TAM Phong Tục Hội Hè – Phần 1

Du lịch Vũng Tàu: ĐÌNH THẦN THẮNG TAM Phong Tục Hội Hè – Phần 1 : Thời gian lễ hội của ĐÌNH THẦN THẮNG TAM : hàng năm lễ cầu an được tổ chức 4 ngày kể từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2 âm lịch ( ngày hội Đình ).
Tổ chức cúng Thần và có hát bội ( 1 chầu ) 3 tuồng hát nhưng sự tổ chức cúng và hát không đồng đều, có sự thay đổi theo từng thời kỳ.
– Thời Pháp thuộc : Lễ cầu an vẫn được tổ chức cúng và hát theo lệ hàng năm và hát 2 đêm 1 ngày.
– Thời kỳ kháng chiến chống Pháp : từ năm 1946 đến năm 1956 lễ cầu an được tổ chức cúng chứ không được phép tổ chức hát bộ, việc cúng Thần chỉ gói gọn trong một ngày, không được tập trung đông đảo ( Thời gian này Pháp dùng Đình Thần đóng đồn bót ).
– Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ : Năm 1957 Đình Thắng Tam mới được hồi phục lại, từ đó hàng năm được tổ chức cúng và hát như thời kỳ Pháp thuộc.
– sau ngày giải phóng miền nam 30/4/1975 từ năm 1977 cho đến ngày nay việc tổ chức ngày hội Đình được tổ chức đầy đủ ( có cúng và hát bộ ) có sự thay đổi là khi hát không hát 2 đêm một ngày nữa mà hát 3 đêm, ban ngày để cho đồng bào đi tăng gia sản suất.

Nghi thức : hằng năm trước ngày hội Đình được tổ chức ba lần họp
1- Vào ngày 15 – 1 âm lịch (1)
2 – Vào mùng 2 tháng 2 âm lịch ( 2 )
3 – vào ngày 10 tháng 2 âm lịch (3 )
Ngày 15 tháng 2 âm lịch họp sơ bộ để công khai tài chính chi thu trong năm, qui địmh số tiền của hội viên chung đậu cho việc tổ chức cúng và hát. Tổ chức các phòng banchịu trách nhiệm trong những ngày hội Đình.
1 . Các ban :
a . Ban tổ chức : Ban này chịu trách nhiệm chỉ đạo chung trong những ngày hội Đình.
b . Ban tài chính : Lo việc thu chi về tài chính.
c . Ban nghi lễ : Lo việc sắp đặt nghi lễ cúng tế.
– Các phòng : Gồm có 6 phòng.
1 . Phòng tiếp giải : Phòng này thu nhận tiền bá tánh cúng.
2 . Phòng tiếp tân : Tiếp khách nam và nữ.
3 . Phòng tiền Hiền : Lo việc trang trí và sắp xếp lễ vật cúng ở Tiền hiền.
4 . Phòng tam sai : Lo việc tiếp nhận lễ vật của đồng bào đưa đến cúng Đình và làm nhiều việc khác.
5 . Phòng đình : Lo việc nhận lễ vật sắp xếp lên bàn thờ cho đúng theo qui định từ trước đến nay.
6 . Phòng võ ca : Lo việc sắp xếp ghế, băng cho thứ tự và hướng dẫn đồng bào ngồi xem hát.
7 . Phòng tễ : Phòng này làm heo ( lợn ) phân bổ từng phần đưa lên bàn thờ.
8 . Phòng hậu cần : Lo việc nấu nướng các thức ăn.

Xem thêm: ĐÌNH THẦN THẮNG TAM Phong Tục Hội Hè – Phần 2, Đình Thần Thắng Tam – Nguồn gốc hình thành – Phần 1, Đình Thần Thắng Tam – Kiến trúc – Phần 1.

Nguồn: Sưu tập

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *